เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ เปิดโครงการให้ผู้ต้องขังทำความดีชดเชยความผิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) เรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยมีนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ. เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานและกรมราชทัณฑ์ ได้

เครดิตฟรี

ดำเนินการจัดทำโครงการ จิตอาสา ราชทัณฑ์ (จอส.รท.) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเรือนจำ และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ต้องขัง เห็นคุณค่าของการทำความดี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ แก่ตัวผู้ต้องขัง และเป็นการชดเชยความผิด ที่ได้กระทำกับสังคมในอีกทางหนึ่ง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้กำหนดหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) โดยกรมราชทัณฑ์ได้ส่งหลักสูตร ดังกล่าวให้กับเรือนจำและ ทัณฑสถานต่างๆทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการจัดอบรมผู้ต้องขัง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากจิตอาสา 904

สล็อต

ประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการ อบรมตามหลักสูตรได้แก่สำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย วินัยและหลักในการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลิกภาพหน้าที่พลเมือง การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการ จิตอาสาราชทัณฑ์เรือนจำกลางกำแพงเพชร รุ่นที่ 1 โดยมีผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ที่มีคุณสมบัติ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11

สล็อตออนไลน์

กันยายน 2563 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร จากนั้นผู้ว่าฯได้กล่าวให้กำลังใจต่อผู้ต้องขัง ที่ได้เข้าโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ ครั้งนี้เป็นการสร้างความดีเพื่อชดเชยความผิด อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะหัวหน้าส่วนได้เดินทางไปยังแดน 5 เพื่อเยี่ยมชมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ในเรือนจำกลางกำแพงเพชร
ต่อมาเวลา 10:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง ด้านการเกษตรและการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่

jumboslot

ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ 2563 เพื่อคืนคนดี สู่สังคมอย่างแท้จริงจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 5 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นสักขีพยาน

slot