เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำและโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ

เครดิตฟรี

ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการอบรมและนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหลักในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

สล็อต

โรคต่างๆ ให้เข้าถึงบริการสาธารสุขอันมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องด้วยจำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนนอนเป็นผู้ช่วยคัดกรองโรค เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ และโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข

สล็อตออนไลน์

ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรัก ความเมตตา สร้างความเชื่อมั่น สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจสามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกจิตสำนึกทัศนคติ และค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาจิติใจของผู้ต้องขัง น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดการ

jumboslot

เรียนรู้แบบกิจกรรมทางศาสนาตามหลักสากล มีแนวทางในการดำเนินชีวิต เห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำความดี ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติเมื่อพ้นโทษ โดยโครงการนี้มีผู้ต้องขังชาย หญิง เข้าร่วมอบรมตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ จำนวน 75 คน และโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ จำนวน 500 คน

slot