เรือนจำกลางอุดรธานีจัดงานพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ําใจและความหวัง” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เรือนจํากลางอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายสยาม ศิริ

เครดิตฟรี

มงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธี “โคก หนอง นา แห่งน้ําใจและความหวัง รุ่นที่ ๒ กรมราชทัณฑ์” แสดงความยินดีกับผู้ที่สําเร็จการอบรมตามหลักสูตรของโครงการพระราชทาน”โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง รุ่นที่ ๒ กรมราชทัณฑ์” การ ดําเนินงานโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ําใจและความหวัง รุ่นที่ ๒ กรมราชทัณฑ์” จนสําเร็จผลอย่างน่าชื่นชม ผู้สําเร็จการอบรมใน โครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะนําไปประกอบ อาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

สล็อต

และผู้อื่น รวมทั้งเป็นกําลัง สําคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเราต่อไป ตามที่ตั้งความหวัง ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินชีวิตและประกอบ สัมมาชีพเลี้ยงตัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและ ประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยการออกแบบแนวความคิดการบริหาร

สล็อตออนไลน์

จัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การ ประยุกต์ทฤษฎีหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบน กระดาษ – การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise)และวางแผ่นการ ปลูกป้า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น – การปฏิบัติในพื้นที่จริงขนาด งานหรือ ๔๑๒ ตารางเมตร ตาม ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ขั้นตอนที่ ๓ การสรุปและประเมินผล
ซึ่งการฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึก แล้ว ผลการฝึกอยู่ในกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๗ คใน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพึ่งพา ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถ

jumboslot

ช่วยเหลือ ประชาช ทำปะโชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้น โทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อัน เป็นการสืบสานพระราชประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบ สาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชการิบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

slot