เรือนจำจังหวัดน่าน ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 64 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2652 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดน่าน นายอนุพงษ์ โพร้งประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น

เครดิตฟรี

ในศาลจังหวัดน่าน เป็นประธาน พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดน่าน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายสุชาติ ศิลปชัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่านให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ ผู้

สล็อต

ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์คดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
โดยนำพระมาเทศน์อบรม แนวทางในการปฏิบัติ ตนเมื่อออกไปอยู่ภายนอก โดยขอ ให้คบคนดี เป็นเพื่อน ห้ามไปคบคนชั่วหรือคนเลว ท่านก็จะอยู่ ด้วยความสุขความสบายกับครอบครัวที่อบอุ่น ตลอดไป ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินการเตรี

สล็อตออนไลน์

ยมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าว ทั้งการให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษาอาชีพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ การขอรับการบริการทางสังคมต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สามารถกลับไปใช้ในชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข และมีอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคม สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ที่เป็นผู้กระทำผิดในคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ เจ็บป่วยพิการ ทุพพลภาพ คนชรา และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่เป็นภัยต่อสังคม จำนวน 64 คน โดย เรือนจำจังหวัด

jumboslot

น่าน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์กลุ่มนี้แล้วเพื่อสามารถพึ่งตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้
โดยผู้ต้องราชทัณฑ์กล่าวคำปฏิญาณ ว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะตั้งหน้าทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ อัNPC5]นประเสริฐตลอดไป โดยมีญาติพี่น้องและครอบครัว ของผู้ต้องราชทัณฑ์ได้เดินทางมารับ และโผเข้ากอดกันด้วยความยินดี ซึ่งทุกคนที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ หลังได้รับการอภัยโทษจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีของครอบครัวชุมชนหมู่บ้านและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

slot