เรือนจำอำเภอเทิงเดินหน้าโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

เชียงราย-กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ติดตามความคืบหน้าโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำอำเภอเทิง และอบรมความรู้
ด้านการ CPR ให้กับ อสรจ. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. 63 พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ณ เรือนจำอำเภอเทิง จ.เชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.เชียงราย พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 นายธนิต สุภาแสน นอภ.เทิง พ.ต.อ.สว่างวิทย์ สุทธิหลวง ผกก.สภ.เทิง นพ.สุทธิพงษ์ ปาระคะ ผอ.รพ.เทิง นายกิตติพงศ์ สาหร่าย ผบ.เรือนจำเทิง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

เครดิตฟรี

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ปี 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้เคยกระทำผิดเป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดอบรมความรู้ด้านการปฐมพยาบาล โครงการนี้มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ

สล็อต

นายกิตติพงศ์ สาหร่าย ผบ.เรือนจำอำเภอเทิง กล่าวว่า เรือนจำอำเภอเทิง ตั้งอยู่เลขที่ 77 บ้านห้วยระเมศ ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นเรือนจำที่มีระดับความมั่นคงระดับปานกลาง มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ภายใน 17 ไร่ 71 ตารางวา มีอำนาจการควบคุมผู้กระทำผิดตามอำนาจศาลได้แก่ ศาลจังหวัดเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล และศาลจังหวัดเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน และอำเภอภูชาง เป็นเรือนจำที่มีภูมิประเทศติดกับแนวชายแดนประเทศลาว ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 1,298 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 198 คน กักขังชาย จำนวน 8 คน กักขังหญิง จำนวน 2 คน ตรวจพิสูจน์ชายจำนวน 10 คน ตรวจพิสูจน์หญิง จำนวน 2 คน เรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศ ผู้ต้องขังชาย จำนวน 38 คน รวมผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ทั้งสิ้น 1,556 คน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 78 คน

สล็อตออนไลน์

เรือนจำอำเภอเทิงได้ดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 พร้อมกับเรือนจำอื่นอีก 27 แห่ง โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ปัจจุบันเรือนจำอำเภอเทิง มีอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจำนวน 13 คน (จากผู้เข้าร่วมการอบรม 35 คน ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ จำนวน 22 คน) และกำลังอยู่ระหว่างการจัดอบรมเพิ่มเติม แต่ติดปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในด้านการพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 บ่อ และมีการเติมอากาศในน้ำและเติม EM อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการผันน้ำไปใช้ทางการเกษตรโดยการสูบน้ำขึ้นไปใช้ในเรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศ ใช้ในการปลูกพืช เช่น มะละกอ มะม่วง รวมทั้งเลี้ยงปลาดุก

jumboslot

การคัดแยกขยะภายในเรือนจำ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมีจุดคัดแยกขยะให้กับผู้ต้องขังแต่ละแดน โดยขยะรีไซเคิลก็นำไปจำหน่ายภายนอกเรือนจำ ขยะประเภทกล่องนมนำไปทำความสะอาดแล้วส่งไปแดนการศึกษา เพื่อนำไปรีไซเคิลฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำภาพนูนต่ำ เศษอาหารนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ และกำจัดโดยการนำไปฝังกลบเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก ที่เหลือนอกจากนี้ก็นำไปทิ้งในบ่อขยะต่อไป
การให้ความรู้กับผู้ต้องขังทุกคนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ ด้วยการจัดให้มีมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งในการตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเทิงในครั้งนี้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ยังได้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เพื่อนำไปช่วยปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ป่วยหรือประสบเหตุจนหยุดหายใจชั่วคราวในช่วงเวลากลางคืนหรืออยู่ในจุดที่ไกลจากผู้คุมและบุคลากรการแพทย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็น อสรจ. รวม 50 คน

slot