เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เครดิตฟรี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง และสื่อมวลชนร่วมในพิธี ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เสมือนการให้โอกาสเริ่มชีวิตใหม่ มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระ

สล็อต

มหากษัตริย์ ตั้งปฏิธาน เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จำนวน 51 คนโดยหลังจากอบรมและมอบหนังสือสำคัญ แสดงถึงการเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ได้ร่วมกัน

สล็อตออนไลน์

ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรินายวิษณุ ถามา ผู้บัญชาการเรือนจำแม่สะเรียง กล่าวว่า เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งมีผู้ได้รับการปล่อยตัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

jumboslot

กำหนด รวมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย 3 คน ผู้ต้องขังหญิง 48 คน ซึ่งก่อนที่ได้รับการปล่อยตัว ได้มีการจัดอบรมด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนตามความสนใจ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

ทศพล / แม่ฮ่องสอนย์ ตลอดไป

slot