เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฝึกสมาธิผู้ต้องขัง สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ความเมตตา สร้างพลังความอดทน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากพ้นโทษ

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ฝึกสมาธิผู้ต้องขัง ลดความตึงเครียด ลดอาการวิตกกังวลด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ สร้างคุณค่า
ทางด้านคุณธรรม ความเมตตา สร้างพลังความอดทน ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากพ้นโทษ
วันนี้ 28 มค.62 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ โดยมีนายวิษณุ ถามา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง นำผู้ต้องขังเข้ารับการ

เครดิตฟรี

อบรม จำนวน 203 คน ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายวิษณุ ถามา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับความเมตตาจากพระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพ มอบหลักสูตรการ

สล็อต

อบรมสมาธิ เพื่อใช้ในการอบรมแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ซึ่งทางเรือนจำแม่สะเรียง ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรนี้ ให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ปี 2559 มาแล้ว 7 รุ่นที่ 8 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 100 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ต้องขัง มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญใน

สล็อตออนไลน์

หลักพระพุทธศาสนา และเรียนรู้ ฝึกทักษะในการปฏิบัติสมาธิ แบบสัคคสาสมาธิ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ลดความตึงเครียด ลดอาการวิตกกังวลให้แก่ผู้ต้องขัง
ทั้งนี้ เรือนจำแม่สะเรียง เป็นเรือนจำรองรับนักโทษไม่เกิน 1 ปี และถ่ายโอนมาจากเรือนจำในจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งหมด 503 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 450 คน ผู้ถูกกักขังชาย 1 คน และเป็นผู้ต้องขังหญิง 52 คน

jumboslot

ส่วนใหญ่เป็นนักโทษคดียาเสพติดสำหรับโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย สามารถสร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรัก ความเมตตา ไมตรี สร้างความเชื่อ สร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่พ้นโทษแล้ว

slot