เรือนจำ จ.ลำพูน จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด เปิดโอกาสคุยแบบตัวถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวาง เติมกำลังใจจากคนในครอบครัว ให้ผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2562 เติมกำลังใจจากคนในครอบครัวให้ผู้ต้องขัง หวังให้
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และอยู่ร่วมสังคมภายหลังพ้นโทษได้

นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน มีการจัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นเป็นวันแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติตนดี อยู่ในระเบียบวินัยของทางเรือนจำ ได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิด ลักษณะการเยี่ยมแบบตัวถึงตัวไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา และสามารถรับประทานอาหารร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัว ทำให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันในสังคมภายหลังพ้นโทษได้

เครดิตฟรี

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลว่า เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังหญิง ชาย คดีอยู่ระหว่าง และมีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี มิให้หลบหนีตามคำสั่งศาล โดยมีแนวทางการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยา และมาตรฐานขั้นต่ำ สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามแนวทางของสหประชาชาติ เริ่มตั้งแต่การปรับตัวไปจนถึงกระบวนการอบรมแก้ไข และฟื้นฟูจิตใจเมื่อใกล้พ้นโทษ ในระหว่างการต้องโทษของผู้ต้องขัง สังคมภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง สามารถปรับตนให้เข้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ ในปีงบประมาณ 2562

สล็อต

กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถาน จัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำ และทัณฑสถานระบบปิด เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเบื้องต้น เรือนจำจังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข ได้รับการเตรียมความพร้อม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายหลังพ้นโทษ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และพัฒนาอาชีพ เกิดแรงจูงใจในการปรับตนเป็นพล เมืองดี โดยสามารถหลีกเลี่ยงสภาพการที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ประชาชน ชุม ชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้ต้องขัง ก่อนปล่อยและหลังปล่อย

สล็อตออนไลน์

สำหรับ การจัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดของเรือนจำจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ได้เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด และไม่กระทำผิดวินัยหรือไม่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ตั้งแต่วันพบญาติแบบใกล้ชิดครั้งก่อน (วันที่ 7 ธันวาคม 2561) จนถึงวันพบญาติครั้งนี้ เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป จำคุกตามคำพิพากษา ไม่เกิน 10 ปี จำคุกครั้งแรก คดีเดียว สำหรับนักโทษชั้นเลวและเลวมาก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการพบญาติแบบใกล้ชิด โดยเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิด ณ ลานอเนกประสงค์ภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง รอบเช้า เวลา 9.00 – 11.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ญาติของผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเข้าเยี่ยม มีจำนวนทั้งสิ้น 1,322 คน และเยี่ยมทางโทรศัพท์ระบบทางไกลผ่าน Application LINE อีกจำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 1,343 คน

jumboslot

มีรายงานบรรยากาศการจัดงานว่า ทันทีที่ญาติได้พบผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ต่างโผเข้ากอดกันด้วยความคิดถึง หลายคนกราบเท้าขอโทษบุพการี และบางรายถึงกับร้องไห้ด้วยความคิดถึง ญาติและผู้ต้องขังที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีรอยยิ้มและน้ำตาจากความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน ได้ทานอาหารร่วมกัน รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พบปะพูดคุยกัน นับเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ได้ใช้เวลาในการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของคนในครอบครัว ตลอดจนคนรู้จักให้ผู้ต้องขังได้รับทราบ เชื่อว่าผู้ต้องขังจะมีกำลังใจในการกระทำ ความดีและรอคอยวันที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันหลังพ้นโทษ กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ญาติสามารถติดต่อเข้ารับการเยี่ยมตามปกติ บริเวณห้องเยี่ยมญาติ โดยเรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังชายทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-53 51-1055 ต่อ 208 ในวันและเวลาราชการ

slot