แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชรที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ จำนวน 16 คน และผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อ

เครดิตฟรี

ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรือนจำกลางกำแพงเพชร หัวหน้างานฝึกวิชาชีพ หัวหน้างานเงินทุนฝึกวิชาชีพ และหัวหน้างานพัสดุ รวม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นสำคัญโดยการพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการปฏิบัติงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการวางแผนการฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติตามแผนการฝึกวิชาชีพ การตรวจสอบประเมินผลการฝึก

สล็อต

วิชาชีพ และการปรับปรุงงานการฝึกวิชาชีพ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านเดียวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการปรับปรุงงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่วนสภาพการปฏิบัติงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพ ในโรงงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2. ปัญหาการปฏิบัติงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 3.

สล็อตออนไลน์

ความต้องการของผู้ต้องขังในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 4. แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 4.1 ด้านการวางแผนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ประกอบด้วย จัดทำแผนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดให้มีการประชุมของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานภายนอก

jumboslot

เข้าใจ ภารกิจของเรือนจำ 4.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ประกอบด้วย จัดทำโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและหาความรู้เพิ่มเติม และปรับปรุงเครื่องมือ – อุปกรณ์ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และมีการจัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ์ ที่ทันสมัย 4.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลาง กำแพงเพชร ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานภายนอกเป็นฝ่ายตรวจสอบประเมินผล ทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ทำการฝึกวิชาชีพให้ และจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นระยะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 4.4 ด้านการปรับปรุงงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ประกอบด้วยจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ และพัฒนาวิธีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

slot