“โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 4

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนพระองค์ พิธีปิด
การอบรมผู้ต้องขัง โครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่น

เครดิตฟรี

ที่ 4 โดยมี นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร และ ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 109 คน เข้ารับมอบใจเกียรติบัตร จากผู้แทนพระองค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ แดน 3 เรือนจำกลางกำแพงเพชร
โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำ

สล็อต

นา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอก
การฝึก 3 ขั้นตอน *
ขั้นแรกการฝึกอบรมพึ่งพาตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง*

สล็อตออนไลน์

ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยการออกแบบแนวความคิดบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างต้นแบบพื้นที่จำลองและวางแผน การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็น *
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลและประเมินผล

jumboslot

หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่รับการพ้นโทษ จะกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเอง อันจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเหลือประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

slot