แนวทางการพัฒนาระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงสภาพและปัญหาของระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จำนวน 332 คน ญาติที่มาติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขัง 278 คน เครดิตฟรี และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-30 ปี มีสถานภาพครอบครัวเป็นโสด อาชีพก่อนต้องโทษคือรับจ้าง ต้องโทษเป็นครั้งแรกในคดียาเสพติดและได้มีการดำเนินคดีเด็ดขาดถึงที่สุดแล้วโดยถูกพิพากษาจำคุกระหว่าง 1-5 ปี ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ถูกคุมขังในทัณฑสถานมาแล้วระหว่าง…
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

วันนี้ (15 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่ แดนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ จำนวน 159 คน เครดิตฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2 เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้น…
หน่วยงานต่างๆทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

หน่วยงานต่างๆทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ งานสารบรรณ งานทะเบียนเอกสาร ที่สำคัญ การเงินการบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลขานุการ งานการประชุม การรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ งานแผนงานและโครงการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งงานบริการและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ แบ่งการบริหารภายใน เป็น 5 งาน ดังนี้ งานธุรการงานการเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงบประมาณงานศูนย์ข้อมูล เครดิตฟรี ฝ่ายปกครองผู้ต้องขังมีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินการด้านการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของทัณฑสถาน แนะนำอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนในทัณฑสถานแก่ผู้ต้องขัง ฝ่ายรักษาการณ์มีหน้าที่การรักษาการณ์บริเวณภายในและภายนอกทัณฑสถาน การตรวจค้นตัวบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายเข้าภายในทัณฑสถาน ฝ่ายทัณฑปฏิบัติดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล การรับตัว…
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2/2542 ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2479 ให้กำหนดพื้นที่เรือนจำกลาง-เชียงใหม่ และเรือนจำพิเศษเชียงใหม่เดิมเป็นทัณฑสถาน และได้แยกการบริหารงานออกจากเรือนจำกลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 และได้ย้ายที่ทำการจากเลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (คุ้มหลวงเวียงแก้ว) มาอยู่แทนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ เลขที่ 142 ถนนโชตนา…
กิจกรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กิจกรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดย ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง จัดพิธีถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัย เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัย กล่าวคำปฏิญาณตนของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เจริญจิตตภาวนา และเยี่ยมชมนิทรรศการอัตชีวประวัติและกิจกรรมของ เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม…
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

วันนี้ (15 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่ แดนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ จำนวน 159 คน โดยมีนางอาจารี เครดิตฟรีศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2…