แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชรที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ จำนวน 16 คน และผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่…
การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร เครดิตฟรี แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แหล่งข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลได้แก่คณะกรรมการบริหารงานเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสังกัดฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง รวมจำนวน 18 คน ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 444 คน แยกเป็นผู้ต้องขัง ชาย จำนวน 251 คน หญิง จำนวน…
ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562โดยมีนายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานความว่า….ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้า ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริ เห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม เครดิตฟรี ราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง ราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดังนั้น สล็อต เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา…
เรือนจำกลางกำแพงเพชร “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่”

เรือนจำกลางกำแพงเพชร “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่”

สสส.ชูเรือนจำกลางกำแพงเพชรเป็น “เรือนจำต้นแบบปลอดควันบุหรี่” ผนึกเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯ จัดทัพให้ความรู้แก่นักโทษ รู้เท่าทันอันตรายจากบุหรี่ จัดโซนนิ่งห้ามสูบ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ช่วยนักโทษ ลด-เลิกสูบได้เกินครึ่ง ใน เครดิตฟรี เรือนจำนำร่อง 13 แห่งทั่วไทย ประกาศปักธงปี 60 ขยายผลเรือนจำปลอดบุหรี่อีก 10 แห่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส.…