5 หน่วยงานร้อยเอ็ด จับมือรวมพลังประสานใจ สาน “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันนี้(3 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธี MOU ประกอบด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์

เครดิตฟรี

สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และนางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สล็อต

โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อให้บรรลุตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้น

สล็อตออนไลน์

ผลการดำเนินงานตามโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดมีคณะกรรมการ/คณะทำงาน และผู้รับผิดชอบร่วมกันของจังหวัดชัดเจน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำเป็นภารกิจสำคัญ มีแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน มีรายชื่อจิตอาสาด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ มีอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ จำนวน 101 คน (1 : 30 – 35) และมีการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา แก่ผู้ต้องขัง โดยทีมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

jumboslot

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดทำ MOU ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน และ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด.

slot