รสอบ หรือการคัดเลือกบุคคล

วันนี้(30 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 15/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ประกาศและคำสั่งของจังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยพิจารณา ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

เครดิตฟรี

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ที่มีการขยายเวลา จาก 23.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น เวลา 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และกิจกรรมกิจการที่ผ่อนคลายในระยะที่ 3 ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 44 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 126 ง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและควบคุมโรคกรณีการเยี่ยมญาติการรับฝากเงินและการสั่งซื้อสินค้าร้านสงเคราะห์ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์ และทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นจังหวัดนครสวรรค์

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปี 2563 ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือกบุคคลโดย

(1)การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะ/กีฬา โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อม และความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยึดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่างไให้สอดคล้องกับมาตราการป้องกันโรค
(2)การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตาม (1) และ(2) ต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

สล็อต

กิจกรรม กิจการที่ผ่อนคลายระยะที่ 3

1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21:00 น.)
ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดไม่ถึง 21.00 น.)
ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี (ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (เปิดเพื่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก. คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
ค. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม)
ง. สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวยให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม การชกลม โดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยไม่ต้องเป็นการแข่งขัน และไม่มีผู้ชม
จ.สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรม พื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ในประเภทกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
ฉ.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)

สล็อตออนไลน์

ช. สถาบันลีลาศหรือ สอนลีลาศ
ซ. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น)ฌ.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ)
ญ.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามและมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งอาจเสนอให้ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีคำสั่งปิดสถานที่นั้นไว้เป็นการชั่วคราวได้

jumboslot

มาตรการบังคับใช้ที่ยังคงไว้
1.มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ
2.ปรับระยะเวลาเคอร์ฟิว หรือการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 – 03.00 น.
3.ให้สามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัด ภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนดโดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่มาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพฯ ภูเก็ต และนราธิวาส ที่ยังต้องคงมาตราการกักตัวเฝ้าดูอาการ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล เพิ่มเติม ในกิจกรรมและกิจการที่ผ่อนคลายในระยะที่ 3 เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

slot