เรือนจำจังหวัดพิจิตร กำหนดจัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

นางสาวสมสกุล แอลเฟรด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า เรือนจำจังหวัดพิจิตร กำหนดจัดงานวันพบญาติ
ใกล้ชิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 รวม 4 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้มีโอกาสรับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำ ในลักษณะเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติ สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจฝึกฝนวิชาชีพ อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ สามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครดิตฟรี

คุณสมบัติของผู้ต้องขัง

1.ผู้ต้องขังชั้นกลาง จะได้รับการเข้าเยี่ยม 1 ครั้ง ตลอดงานพบญาติโดยมีเงื่อนไข คือ

 • ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกิน 10 ปี
 • เป็นความผิดครั้งแรกคดีเดียว
 • ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทางวินัย

2.ผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไป จะได้รับการเยี่ยม 1 ครั้ง ตลอดงานพบญาติโดยมีเงื่อนไข คือ

 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

สล็อต

คุณสมบัติของญาติผู้ต้องขังที่จะเข้าเยี่ยมตามโครงการ

 1. จะต้องเกี่ยวข้องเป็นญาติผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร ปู่-ย่า ตา-ยาย ลุง-ป้า น้า-อา พี่-น้อง รวมทั้งบิดา มารดาของคู่สมรสของผู้ต้องขัง โดยต้องมีหลักฐานอ้างอิงว่าเป็นญาติทางตรง(สำเนาทะเบียนบ้าน)
 2. จำนวนญาติที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในแต่ละครั้ง อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน
 3. สำหรับกรณีผู้ต้องขังไม่มีญาติมาติดต่อขอเยี่ยม ให้ผู้บัญชาการเรือนจำให้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตบุคคลอื่นเข้าเยี่ยมได้
 4. ญาติที่จะเข้าเยี่ยมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวว่าเกี่ยวข้องเป็นญาติเมื่อเข้าเยี่ยม
 5. ในการเข้าเยี่ยมให้ญาติทั้งหญิงและชายแต่งกายสุภาพ

สล็อตออนไลน์

 1. ผู้บัญชาการเรือนจำ สามารถใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้ญาติลำดับอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 1 เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ และไม่อนุญาตให้ญาติตามลำดับชั้นที่ระบุไว้ดังข้อ 1 หรือบุคคลอื่นๆเข้าเยี่ยมได้ กรณีบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อบุคคภายนอก เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2555 หรือข้อบังคับของเรือนจำ
 2. ญาติผู้ต้องขัง ได้แก่ บิดา มารดา สามีหรือภรรยา พี่ น้อง และบุตร จะได้รับอนุญาตให้เยี่ยมได้ 1 ครั้ง กรณีสามีหรือภรรยา ต้องเป็นสามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่แจ้งไว้ในทะเบียนประวัติ สำหรับตัวแทนครอบครัว หรืออาสาสมัครกรณีผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมให้ได้รับการเยี่ยมได้ 1 ครั้ง

jumboslot

วิธีการขอเยี่ยม

 1. ให้ญาติยื่นความจำนงที่จะขอเยี่ยมผู้ต้องขังได้ที่ ฝ่านทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. กำหนดวันเวลาในการพบญาติ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 วันละ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัทพ์ 0-5661-4811 ในวันและเวลาราชการ

slot