เรือนจำจังหวัดพิจิตร

วิสัยทัศน์เรือนจำจังหวัดพิจิตร
เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการควบคุม พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภารกิจ
พันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างดีเยี่ยม
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม
ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล
เป้าประสงค์

 1. การควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 2. พัฒนาทักษะฝีมือ ความชำนาญ และสร้างความเข้าใจกับสังคม
 3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในงานราชทัณฑ์และเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างกว้างขวาง
 5. ใช้หลักธรรมาภิบาล

เครดิตฟรี

ยุทธศาสตร์เรือนจำจังหวัดพิจิตร
พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขัง
ให้บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

สล็อต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขัง
ให้บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เสริมสร้างและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ในงานราชทัณฑ์อย่างกว้างขวาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
สนับสนุนความเป็นมืออาชีพในงานราชทัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในงานราชทัณฑ์

งานตามนโยบายรัฐบาล

 1. ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • โครงการนำปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
 • โครงการให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • โครงการให้บุคคลภายนอก (ชุดปฏิบัติการพิเศษ) ร่วมทำการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษเพื่อเอาชนะยาเสพติด
 1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับอาหารดิบและข้าวสารเลี้ยงผู้ต้องขัง
  โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน

สล็อตออนไลน์

 • จัดทำตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้ต้องขังและญาติ
 • จัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
 • ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและผู้ต้องขังประจำเดือน
 1. การประหยัดพลังงาน
 • กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น กำหนดเวลา เปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
  พัดลม,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ,การใช้น้ำประปา,การใช้จ่ายน้ำมันรถยนต์
  รถจักรยานยนต์ของทางราชการ เป็นต้น

งานตามนโยบายกรมราชทัณฑ์

 1. การผลักดันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
  1.1 การถ่ายโอนภารกิจด้านการอุตสาหกรรมเรือนจำ โดยให้องค์กรลักษณะพิเศษดำเนินการแล้วนำเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ไปทำงานด้านอื่น
  1.2 จ้างเหมาหรือถ่ายโอนภารกิจด้านสถานที่ตรวจพิสูจน์หรือสถานกักขังที่ตั้งอยู่ด้านนอกเรือนจำ
  1.3 ออกแบบและผลักดันการจัดสร้างเรือนจำสาขาประจำศาลแทนการสร้างเรือนจำเรือนจำอำเภอเพื่อลดอัตรากำลัง
  1.4 ผลักดันการถ่ายโอนภารกิจด้านเรือนจำสาขาให้การบริหารส่วนภูมิภาค
  1.5 เดินหน้าพัฒนาราชทัณฑ์ตำบล
  1.6 ผลักดันให้มีการดำเนินการในเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อนำมาใช้ในการประเมินเงินเดือนและการแต่งตั้งโยกย้าย
  1.7 การนำเทคนิคการบริหารจัดการ แผนใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ

jumboslot

2.1 มาตรการระยะยาว เน้นการสร้างเรือนจำความมั่นคงสูงรองรับผู้ต้องขังโทษสูงและผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่
2.2 มาตรการระยะสั้น ด้วยการจัดตั้งแดนความมั่นคงสูง ในแดน 9 และแดน 10 ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและนำกลับคืนมาใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ โดยนำระบบการควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ โดยนำระบบการควบคุมและการจำแนกผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน
2.3 การเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 1. การพัฒนาและดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่
  3.1 สนับสนุนสวัสดิการบ้านพักและเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการแบบพอเพียง
  3.2 สนับสนุนการปรับเงินเพิ่มพิเศษในกรณีต่างๆ
  3.3 ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบ
  3.4 ส่งเสริมการเสริมสร้างความสุขในการทำงานและการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 2. การขับเคลื่อนบทบาทของกรมราชทัณฑ์ไทยในเวทีระหว่างประเทศ
 3. มาตาการด้านทัณฑวิทยาด้วยการแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเรือนจำด้านต่างๆ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

slot