ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าที่)

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าที่)

นายบงกช เนตรทิพย์หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจหน้าที่ ความรับผิดชอบวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขัง เช่น ให้การศึกษาวิชาสามัญการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม การศึกษาวิชาชีพและจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานการอบรมและพัฒนาจิตใจ จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุด การจัดทำโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น เครดิตฟรี นายพงศ์ศักดิ์ ดีกระจ่างหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การดำเนินงานทัณฑปฏิบัติเช่น การเลื่อน ลดชั้น การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ การลาการย้ายเรือนจำ การตายของผู้ต้องขัง…
5 วิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่าง Strong

5 วิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่าง Strong

ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคสมัย 4G อย่างเต็มรูปแบบ ยุคสมัยที่อะไรๆ ก็ต้องเร่งด่วน ทุกอย่างต้องเร็ว ทุกอย่างต้องแข่งขัน แต่อีกมิติหนึ่งของสังคมที่ดูเหมือนว่าจะสวนกระแสกับยุค 4G โดยสิ้นเชิงนั่นคือ สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนประชากรแรกเกิด นั่นหมายความว่า อัตราการมีบุตรในหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์มีน้อยลงมาก อันเกิดมาหลายๆ สาเหตุ สล็อตออนไลน์ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องจำนวนประชากรเด็กแรกเกิดน้อยลง นั่นก็คือ เรื่องของพ่อ-แม่ที่มีลูกในยุค 4G นี้ ปัญหาใหญ่คือ จะเลี้ยงลูกให้ไปทิศทางไหนต่อไปในอนาคต ในยุคที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า ซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่คือ การทำการบ้าน…