การดำเนินงานชุมชนบำบัดทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

การดำเนินงานชุมชนบำบัดทัณฑสถาน บำบัดพิเศษขอนแก่น

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทัณสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น นอกจากควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีหน้าที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดอีกหน้าที่หนึ่ง ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ การใช้กายบำบัด จิตบำบัด อาชีวะบำบัด ดนตรีบำบัด และชุมชนบำบัด โดยเฉพาะด้านงานชุมชนบำบัดปัจจุบันนับว่า มีความสำคัญมากในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในต่างประเทศการดำเนินงานด้านชุมชนบำบัดทัณฑสถานฯ ได้จัดตั้งงานชุมชนบำบัดขึ้นภายในทัณฑสถานฯ โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์รุ่งอรุณ" (วันใหม่ ชีวิตใหม่) รับผู้ต้องขังที่มีประวัติเคยใช้ยาเสพติดเข้ามาเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2537 ปัจจุบันการดำเนินงานด้านชุมชนบำบัด มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมด้านชุมชนบำบัด จากศูนย์คอมมูนิต้า-อินคอนโทร ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน…
ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ยุทธศาสตร์ทัณฑสถานหญิงชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2551วิสัยทัศน์ เครดิตฟรี เป็นทัณฑสถานหญิงที่ได้มาตรฐานในการควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง แก่ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมพร้อมทั้งการให้บริการประชาชนด้วยความเป็นเลิศ ภายในปี พ.ศ.2550 พันธกิจ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพบำบัด ฟื้นฟูและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังสายสามัญ สล็อต ระดับไม่รู้หนังสือระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตร มสธ.สายอาชีพ จัดหาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดในปัจจุบันเข้าดำเนินการอบรม ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ ภายหลังพ้นโทษ เช่นเสริมสวย สล็อตออนไลน์ นวดแผนไทย ตัว - ฝ่าเท้าก่ออิฐฉาบปูนประดิษฐ์ของชำร่วยดอกไม้ดินหอมดอกไม้ใยบัวกรอบรูปวิทยาศาสตร์เย็บจักรอุตสาหกรรมออกแบบ -…