บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกช้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เรือน ธันวาคม พุทธศักราร ๒๕๖๓ เครดิตฟรี ที่ศาลจังหวัดแม่ช่องสอน ตำบลจองค่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางนันหวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ เรือนจำจังหวัคแม่ฮ่องสอน โดยนายเฉลิมพล จิรเตซประไพ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในการปฏิบัติงาน สล็อต ราชการโนกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองหน่วยงานให้ละดวก รวดเร็ว และเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามนโยบายประธานศาลภูกา ข้อ ๒ ในารสร้างอุลยภาพแห่งสิทธิ…
รายชื่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดี รายนามผู้บัญชาการเรือนจำ/พัศดีที่ ชื่อ นามสกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง1 นายจำรัส โคติวงษ์ พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 24982 นายชิต มีคุณสูตร พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 24993 นายวิชิต ราชเวียง พ.ศ. 2499 -พ.ศ. 25014 นายเทียน วีรชาติ พ.ศ. 2501 -…
ระเบียบกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ระเบียบกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ เครดิตฟรี ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมการติดต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของเรือนจำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคล สล็อต ภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑"ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ ๓…
กิจกรรมเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

ประชาสัมพันธ์ !!!ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรือนจำเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวมาดี สุภาพผล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางในการบริหารงานของจังหวัดสิงห์บุรี แนวทางการป้องกัน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีได้กลับตนเป็นคนดี และนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษต่อไป เครดิตฟรี…
110 ปี เรือนจำอำเภอธัญบุรี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

110 ปี เรือนจำอำเภอธัญบุรี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (25 ก.ค.62) ที่ เรือนจำธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง-ผูู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เครดิตฟรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตส ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)-รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีทำบุญครบรอบ 110 ปีเรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชน ชาวอำเภอธัญบุรี และเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของเรือนจำ สล็อต รวมทั้งเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณาอุทิศแก่ผู้วายชนม์ภายในเรือนจำ โดยมี นายบุญมี วิบูลย์จักร ผู้บัญชาการเรือนจำ…