แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

แนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 – 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการเรือนจำกลางกำแพงเพชรที่สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ จำนวน 16 คน และผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพในโรงงานฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่…
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนา

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนา

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เครดิตฟรี ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง1 นายคนองเดช พงษ์พิพัฒน์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ2 นายชินวัตร วงค์อินทร์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ3 นายรัตนะ ปัญญาเมืองใจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ4 นายประเสริฐศักดิ์ พุทธหน่อแก้ว เจ้าพนักงานอบรมฯชำนาญงาน5 นายอาคม นุติประพันธ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน6 นายทวีศักดิ์ กันทร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน7 นายประภาส ชัยวารินทร์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน8 นายสมเจต จินานาง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน9 นายธวัชชัย…
ประวัติทัณฑสถานทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ประวัติทัณฑสถานทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เดิมใช้ชื่อว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ เคยเป็นศูนย์ควบคุมผู้อพยพของชาวต่างด้าว (เวียดนาม + เขมร) มาก่อนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบพื้นที่จึงได้ซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่และได้สร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้คุมขังผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 แต่ในขณะนั้นกรมราชทัณฑ์ กำลังประสบปัญหาผู้ต้องขังหญิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเกิดความแออัดทุกเรือนจำ / ทัณฑสถานจึงได้มีนโยบาย ให้ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจำ /ทัณฑสถานต่างๆ มาคุมขังที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ โดยเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 และเริ่มรับระบายผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ภายในเขตและที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์…