เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล เครดิตฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง…
พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง จากเรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับอภัยโทษ

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง จากเรือนจำ จ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับอภัยโทษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครดิตฟรี มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น สล็อต กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3…