เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ1.1ผู้ต้องขังชาย-หญิงที่อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนระหว่างพิจารณาระหว่างอุทธรณ์ - ฎีกา ของศาลทุกประเภทคดี1.2 ควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิงที่ศาลพิพากษาลงโทษเด็ดขาดแล้ว กำหนดโทษไม่เกิน 15 ปีแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมได้เมื่อพ้นโทษแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้การอบรมศึกษาวิชาสามัญ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อให้มีอาชีพติดตัวและสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม3.เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจในภารกิจและบทบาทของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์ เครดิตฟรี แบ่งการบริหารเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นายธนวัฒน์ เหิรเมฆตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์นางชบาไพร ศรีใสคำตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับแดนหญิง สล็อต นางฐาปนี จันอุดทะตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ประจำห้องจดเยี่ยมนายวิรัญ…
ผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2550

ผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2550

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เครดิตฟรี ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ได้วางแผนการดำเนินการ และกำหนดมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้1.1. มาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ได้ร่วมกับฝ่ายทัณฑปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติิต่อผู้ต้องขังเข้าใหม่ นับตั้งแต่การตรวจรับหมายศาล การตรวจสุขภาพ การบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องขังและการถ่ายภาพผู้ต้องขัง1.2 มาตรการควบคุมผู้ต้องขังไป – กลับศาล กำหนดมาตรการในการส่งตัวผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายชื่อตามหมายเบิกของศาล แต่งเครื่องแบบสำหรับผู้ต้องขังจำเครื่องพันธนาการจัดเก็บลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้ต้องขังที่ออกศาล จัดรถรับ – ส่งผู้ต้องขัง บริเวณประตู 3 หากมีผู้ต้องขังรายสำคัญหรือคดีอุกฉกรรจ์ออกศาล กำหนดให้ใส่เสื้อมีแถบสีแดงที่แขนเสื้อด้านซ้ายมือ และจะแจ้งให้้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับตัวทราบทุกครั้งการรับตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเย็น ซึ่งกำหนดให้มีการพิสูจน์ลายนิ้วมือ การตรวจค้นตัวผู้ต้องขังโดยละเอียด1.3…
โครงสร้าง และ กฎต่างๆ ของ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

โครงสร้าง และ กฎต่างๆ ของ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

โครงสร้างการบริหารนายราเชน จำปาดิษฐ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจานายกฤษณะ งามผิว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายธวัชชัย บุญศิริ หัวหน้าฝ่ายปกครองและรักษาการณ์นายสุนันท์ เพชรเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขังนายธวัชชัย บุญศิริ หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ อัตรากำลังระดับ ชาย หญิงอำนวยการ ต้น 1 -ชำนาญการ 3 -ชำนาญงาน 13 -ปฏิบัติการ 1 -ปฏิบัติงาน - -ลูกจ้างประจำ 1 -พนักงานราชการ 7 4จ้างเหมาบริการ 1…