เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 123 หมู่ที่ 3ถนนช่างแสง-วัดพระญาติตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย.13000 เครดิตฟรี มีจำนวนผู้ต้องขัง…4,093….คน 1.แดนระหว่างการพิจารณาคดี จำนวน 1,765 คน2.แดนนักโทษเด็ดขาดชาย จำนวน 1,741 คน3.แดนหญิง จำนวน 477 คน4.ฟื้นฟูชาย จำนวน 67 คน5.ฟื้นฟูหญิง จำนวน 7 คน6.กักขังชาย จำนวน 36 คน7.กักขังหญิง จำนวน - คนรวมทั้งสิ้น…4,093…คน (ข้อมูล…
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2522จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเรือนจำกลางประจำเขต 1 ตามนัยประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2540เรื่อง ปรับปรุงแบ่งเขตบริหารเรือนจำและทัณฑสถานและเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างเรือนจำและ ทัณฑสถานในเขต 1 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีภารกิจหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง 5 ปี ทั้งนี้ หลังจากกรมราชทัณฑ์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเรือนจำกลางประจำเขต 1 แล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยายังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้บัญชาการเรือนจำในระดับ 9 เครดิตฟรี ภูมิประเทศเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์…